Barffi.net
Riikan Hauska Koirakoulu
Reviiri Eläinlääkäriasema

MH-luonnekuvaus

MIKÄ ON MH-LUONNEKUVAUS?


MH- luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.

Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. Meidän tytöistämme sekä Lumo että Minku ovat käyneet MH- luonnekuvauksessa heti täytettyään 18 kk. Testi on optimaalisin mahdollisimman nuorelle koiralle, kun opittua käyttäytymistä ei vielä ole niin paljon, kuin vanhemmilla koirilla. Molempien tyttöjemme testissä kuvaajana on ollut Riitta Liimatainen, jonka luentoa aiheesta kävimme kuuntelemassa Novascotiannoutajat ry:n kasvattajapäivillä 12.3.16. Olikin hyvin havainnollista tehdä vertailua omien tyttöjemme,  koko rodussa kuvatun koiramateriaalin ja rodulle luodun "ihanneprofiilin" välillä.

Alla on taulukoituna MH- kuvauksen osa-alueet. Keltaisella merkittynä on Novascotiannoutajat ry:n muutaman henkilön rodulle suunnittelema teoreettinen "ihanneprofiili", vuosina 2008-2015 kuvattujen tollereiden toteuma prosentuaalisena jakaumana sekä Minkun kuvaustulokset sinisellä tekstillä. Ihanneprofiili ja koirien toteuma eivät monessakaan osa- alueessa kohtaa.

Havaintoja kuvauksesta sekä eroavaisuuksia toteuman ja ihanneprofiilin välillä:

2C) leikin puruotteessa, mielestäni tollerilla noutajana kuuluu olla pehmeä suu, ihanne: ”tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan”?

3) takaa-ajossa ja tarttumisessa, kuuluuko tollerin ”karata” riistan perään? ihanne: "aloittaa kovalla vauhdilla päämäärätietoisesti" tarttumisessa suurin osa koirista ei kiinnostu saaliista, ihanteessa saaliiseen tartutaan

5) Etäleikissä suurin osa tollereista (myös Minku) ei kiinnostu leikkivästä avustajasta eikä saavu leikkijän luo, ihanteessa taas koira on kiinnostunut leikkivästä avustajasta, saapuu tämän luo ja leikkii tämän kanssa. Onko tolleri enemmän ”yhden ihmisen koira” ja enemmän pidättyväisenä kuin ääriavoimena, ei kiinnostu, saati halua leikkiä vieraan ihmisen kanssa, näin voisi päätellä toteuman mukaan.

6) Yllätyksessä (koiran edestä ylös vetäisty haalari) ihanteena pidetään sitä, että koira reagoi jotenkin ja jäljelle jäävää kiinnostusta on. Minku ei reagoinut lainkaan, ei pelästynyt eikä kiinnostunut haalarista. Ilmeisen ”kovahermoinen” siis, sama havainto äänilaitteella (räminälaite, ei kiinnostusta eikä jäljelle jäävää pelkoa eli väistämistä).

10) Ampuminen, toteumassa on kyseinen kohta 5:” häiritsevän pelokas, yrittää paeta”, kasvattajapäivien materiaalin mukaan 0%. Jo pikaisella koiranetin selailulla löytyy useampiakin tollereita, jotka ovat saaneet ampumisesta kohdan viisi eli häiritsevän pelokkuuden. Miten näin voi olla? Laitamme siitä kyselyn jalostustoimikuntaan.

MH-luonnekuvauksen arviot

  • Jokaiseen kohtaan on laitettu osallistuneiden novascotiannoutajien saamat tulokset prosentteina
  • Keltaisella pohjalla oleva teksti on rotuyhdistyksen laatima "ihanneprofiili"
  • Sinisellä tekstillä on Minkun (Magicfox´s Nebbiolo) saamat arviot
 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee taiyrittää purra, 0%

Välttää kontaktia, väistää, 1%

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä, 93%

Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen, 2%

Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne. 1%

1b. KONTAKTI Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla, 1%

Lähtee mukaan haluttomasti, 3%

Lähtee mukaan, mutta ei olekiinnostunut TO:sta, 63%

Lähtee mukaan halukkaasti,kiinnostuu TO:sta, 32%

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta, 1%

1c. KONTAKTI Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra, 6%

Väistää tai hakee tukea ohjaajasta, 26%

Hyväksyy käsittelyn, 55%

Hyväksyy ja ottaa kontaktia, 12%

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla, 1%

2a. LEIKKI 1 Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta, 0%

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta, 7%

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee, 17%

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen, 57%

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen, 19%

2b. LEIKKI 1 Tarttuminen

Ei tartu esineeseen, 3%

Ei tartu, nuuskii esinettä, 10%

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla, 52%

Tarttuu heti koko suulla, 14%

Tarttuu heti, nappaa esineenvauhdista, 21%

2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen, 28%

Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan, 24%

Tarttuu, vetää vastaan, muttairrottaa ja tarttuu uudestaan/Korjailee otetta, 45%

Tarttuu heti koko suulla, vetäävastaan kunnes TO irrottaa, 3%

Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa - kunnes irrottaa, 0%

3a. TAKAA-AJO

Ei aloita, 34%

Aloittaa, mutta keskeyttää, 10%

Aloittaa etenemisen hitaasti,voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista, 16%

Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille, 35%

Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille, 5%

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään, 45%

Ei tartu, nuuskii saalista, 30%

Tarttuu saaliiseen epäröidentai viiveellä, 10%

Tarttuu heti saaliiseen, muttairrottaa, 9%

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia, 6%

4. AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen, 0%

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata, 29%

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja, 32%

Tarkkailevainen, toiminnot tairauhattomuus lisääntyy vähitellen, 33%

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan, 6%

5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta, 8%

Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja, 28%

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja, 60%

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä, 4%

Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä, 1%

5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä, 90%

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa, 3%

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa, 5%

Osoittaa useampia uhkaus-eleitä osion ensim. osassa, 1%

Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa, 1%

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo, 57%

Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo, 8%

Saapuu piilossa olevanpuhuvan avustajan luo, 13%

Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä, 13%

Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua, 9%

5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta, 67%

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta, 19%

Leikkii - voi tarttua varovasti,mutta ei vedä, 5%

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen, 4%

Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota, 5%

5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta, 70%

Kiinnostuu, mutta keskeyttää, 3%

On kiinnostunut leikkivästäavustajasta, 12%

Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta, 9%

Houkuttelee myös passiivistaavustajaa leikkimään, 6%

6a. YLLÄTYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti, 8%

Kyykistyy ja pysähtyy, 14%

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista, 50%

Pakenee enintään 5 metriä, 12%

Pakenee enemmän kuin 5 metriä, 16%

6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä, 61%

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä, 24%

Osoittaa useita uhkauseleitä, 12%

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä, 3%

Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra, 0%

6c. YLLÄTYS Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se onlaskettu maahan/Ei mene ajoissa, 19%

Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa, 37%

Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä, 19%

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin, 9%

Menee haalarin luo ilmanohjaajan apua, 16%

6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä, 55%

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla, 18%

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen, 10%

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla, 15%

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla, 2%

6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin, 57%

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla, 27%

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla, 16%

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee, 0%

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla, 0%

7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti, 8%

Kyykistyy ja pysähtyy, 4%

Väistää kääntämättä pois katsettaan, 65%

Pakenee enintään 5 metriä, 2%

Pakenee enemmän kuin 5 metriä, 21%

7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus

Ei mene katsomaan, 6%

Menee räminälaitteen luo kunohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa, 29%

Menee räminälaitteen luo kunohjaaja seisoo sen vieressä, 10%

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin, 8%

Menee räminälaitteen luo ilman apua, 47%

7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä, 57%

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla, 14%

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen, 13%

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla, 15%

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla, 1%

7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan, 73%

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla, 18%

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla, 9%

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee, 0%

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla, 0%

8a. AAVEET Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä, 30%

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä, 35%

Osoittaa useita uhkauseleitä, 30%

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä, 3%

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä, 2%

8b. AAVEET Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/Ei kiinnostu lainkaan, 3%

Katselee aaveita silloin tällöin, 8%

Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista, 40%

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja, 35%

Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan, 14%

8c. AAVEET Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla, 20%

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa, 25%

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä, 16%

On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä, 19%

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee, 20%

8d. AAVEET Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa, 28%

Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa, 26%

Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä, 15%

Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin, 15%

Menee katsomaan ilman apua, 16%

8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/Ei mene ajoissa, 13%

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen, 0%

Vastaa avustajan tarjoamaankontaktiin, 6%

Ottaa itse kontaktia avustajaan, 78%

Innostunutta kontaktinottoaavustajaan, esim. hyppii taivinkuu, 3%

9a. LEIKKI 2 Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta, 6%

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta, 10%

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee, 31%

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen, 43%

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen, 10%

9b. LEIKKI 2 Tarttuminen

Ei tartu esineeseen, 13%

Ei tartu, nuuskii esinettä, 7%

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla, 52%

Tarttuu heti koko suulla, 10%

Tarttuu heti, nappaa esineenvauhdista, 18%

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön, 19%

Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön, 19%

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen, 26%

Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen, 26%

Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta /Ohjaaja luopuu ampumisesta, 0%